សំណើចនយោបាយ ៖ ពេជ្រ ស្រស់ ក្លាយជា ពេជ្រ ក្រៀម នៅពេលសមាជិកស្រែកបន្ទរភ្លាម ៗ នៅខាងក្រោយខ្នង

ក្របីព្រៃ ពេជ្រ ស្រស់ ធ្លោយមាត់និយាយការពិត…

loading...

ពេជ្រ ស្រស់ ចោទ ហ៊ុន សែន ថា បានទិញឬជួលមនុស្ស អោយទៅចូលរួមឃោសនាបក្ស!!!

loading...

ពេជ្រ ស្រស់៖

“អ្នកដែលទៅចូលរួមឃោសនាបក្សប្រជាជន ភាគច្រើន ត្រូវបាន គេទិញឬជួល ក្នុងម្នាក់តម្លៃ ២មុឺនឬ៣មុឺនរៀល។

បក្សយើង មានអ្នកចូលរួមហែរបក្សចំនួនតែ ៣០០នាក់ មែន តែមានឥទ្ធិពលស្មើនិង កម្លាំង៣០មុឺននាក់របស់បក្សប្រជាជន មកពីយុវជនយើង មកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ត មិនមែនមកដោយសារគេជួលទេ…មែនមែនបងប្អូន…”

ហើយនៅឃ្លិបនេះ ធានាសើចចុកពោះមិនខាន កំប្លែងជាងពាក់មីទៀត

loading...

Leave a comment