គរុទោស ! ចិនកាត់ទោសដាក់គុកលោក ស៊ុន ជើងឆាយ អស់មួយជីវិតពីបទទទួលសំណូក

គរុទោស ! ចិនកាត់ទោសដាក់គុកលោក ស៊ុន ជើងឆាយ រហូតមួយជីវិតពីបទទទួលសំណូក

loading...

ថ្ងៃនេះ ៨ ឧសភា ២០១៨ តុលាការប្រជាជនក្រុងទៀនចិនភាគខាងជើងបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោក ស៊ុន ជើងឆាយ អតីតលេខាធិការគណៈកម្មការកណ្តាលបក្សកុម្មុយនិស្ត(CPC)ប្រចាំក្រុងឆុងស៊ិង

loading...

និង អតីតសមាជិកគណៈប៉ូលិតបូរូនៃគណៈកម្មការកណ្តាល ឈុតទី ៨ ដោយកាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិត កាត់ផ្តាច់សិទ្ធិ​នយោបាយមួយជីវិត និង រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មកជារបស់រដ្ឋ ព្រោះប្រព្រឹត្តល្មើសពីបទទទួលសំណូកជាង ១៧០ លាន យ័ន ៕

loading...

Leave a comment