អាយធី

Google ចេញផ្សាយ Android Studio 3.2 សម្រាប់សាងកម្មវិធីលើទូរសព្ទដៃ

Google បានចេញផ្សាយ Android Studio 3.2 ជំនាន់សាកល្បង នៅក្នុងពិធី Google I / O ឆ្នាំ 2018 ដែល Android Studio 3.2 នេះ ឥឡូវនៅជាជំនាន់ Canary (អថេរ) នៅឡើយ និងត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈទៀត [...]

Google Cloud SQL ប្រកាសឲ្យប្រើ PostgreSQL (GA) មួយទៀត

Cloud SQL ដែលផ្តល់សេវាកម្មមូលដ្ឋានទិន្នន័យ បានប្រកាសឲ្យប្រើ PostgreSQL (GA) ជាផ្លូវការមួយទៀតបន្ទាប់​ពីការសាកល្បងតាំងពីឆ្នាំមុន កាលពីមុន Cloud SQL គាំទ្រមូលដ្ឋានទិន្នន័យតែ MySQL ប៉ុណ្ណោះ ។ ការគាំទ្រ PostgreSQL មួយទៀត នឹងធ្វើឱ្យការ ប្រើកម្មវិធីផ្សេង ៗ កាន់តែទូលំទូលាយឡើង និង វាយលុកទីផ្សារកម្មវិធីដែលប្រើ [...]

បែកធ្លាយកំណត់ហេតុនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកដែលនិយាយដល់នយោបាយផ្ទៃក្នុង

បែកធ្លាយកំណត់ហេតុនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ៖ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺ ផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយគ្រប់វិធីសាស្ត្រ ។ ឃើញថា អស់ពីរឿងមួយ ចូលដល់រឿងមួយទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក បន្ទាប់ពីកើតរឿងជាមួយ Cambridge Analytica ដែលរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកលួចថតសំឡេងតាមទូរស័ព្ទ និង សារទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេស គឺ ការលួចថតទុកវិឌីអូ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនទាំងធ្លាប់បានបង្ហោះឡើងទាល់តែសោះ (upload)។ [...]